kop website met alle logo's van de deelnemers

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Graag infomeren wij u over de pilot die de gemeente Alkmaar, in samenwerking met aanbieder Groups for Balance, per 1 januari 2021 start. Tijdens de pilot wordt het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) toegankelijk gemaakt voor personen met een laag Sociaal Economische Status (SES).

GLI-Alkmaar

Sinds januari 2019 is het GLI programma opgenomen in de basisverzekering. Vanaf dat moment is GLI-Alkmaar met succes van start gegaan. GLI-Alkmaar staat voor het terugdringen van de gezondheidsachterstanden in de Gemeente Alkmaar en omgeving. Volwassenen worden hierbij begeleid bij hun leefstijl, gezonder eten, meer bewegen, balans tussen in- en ontspanning en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht en daaruit voortkomende gezondheidsklachten te verminderen en een actieve leefstijl te bevorderen. De interventie is wetenschappelijk bewezen effectief. De GLI wordt volledig vergoed en er is geen eigen risico voor de cliënt van toepassing. Dat betekent dat deze interventie voor alle burgers toegankelijk is, die geïncludeerd worden.

GLI voor de lage SES-groepen

De huidige GLI wordt in de breedte aangeboden, dus voor alle burgers. De ervaring leert dat mensen met een lage SES minder goed aansluiting vinden. Er is sprake van een minder groot bereik en effect bij deze deelnemers dan onder mensen met een hogere SES. Daardoor nemen gezondheidsachterstanden juist toe in plaats van af. Dit kan ondervangen worden door het aanbieden van de GLI voor lage SES-groepen. GLI-Alkmaar wil zich inzetten om voor deze doelgroep van betekenis te zijn en biedt daarom extra ondersteuning aan deze doelgroep.

Aanmelding voor de GLI

Als u in contact komt met mensen die gezondheidsrisico’s lopen en hun leefstijl willen verbeteren, dan kunt u ze informeren over het GLI programma. GLI-Alkmaar heeft 5 leefstijlcoaches in dienst die de mensen uit de lage SES extra ondersteuning kunnen bieden bij het volgen van dit programma. Om deel te nemen aan de GLI is een verwijzing van de huisarts nodig. Voor aanmelding of informatie neemt u contact op met Groups for Balance fysiotherapie: Tel: 072-7210902 Email: info@gli-alkmaar.nl Website: https://www.gli-alkmaar.nl/

Huurkorting definitief

De tijdelijke huurkorting die in 2022 zou aflopen blijft ook na 2022 ongewijzigd. Dit geldt uiteraard alleen voor bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra die via de gemeente huren. Vanaf 1 januari 2022 worden de huren wel weer jaarlijks geïndexeerd.

Beleidskader Jongerenwerk 2021-2024 vastgesteld

Het college van Alkmaar heeft dinsdag 8 sept het beleidskader Jongerenwerk 2021-2024 vastgesteld. Op 29 oktober wordt het beleidskader ter besluitvorming geagendeerd in de raad, de week daarvoor (22-10) in de Commissie Sociaal. Zie hier de college stukken en het besluit

Met dit nieuwe beleidskader wil de gemeente talentontwikkeling, outreachend jongerenwerk en jongerencoaching -nog meer- als sterke preventieve basisvoorziening in de gemeente Alkmaar positioneren. Zo wil de gemeente overlast en inzet van dure (jeugd)zorg verder beperken. Het beleidskader beschrijft drie doelstellingen:

  1. Versterken van persoonlijke, sociale en talentontwikkeling, het ondersteunen en versterken van sociale netwerken en het begeleiden en ondersteunen van jongeren (waaronder kwetsbare jongeren), waardoor problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

  2. Dreigende problemen bij jongeren signaleren, deze delen met netwerkpartners en interventies initiëren.

  3. Voorkomen dat jongeren afglijden naar overlastgevend en/of crimineel gedrag

Uitgangspunten hierbij zijn dat het jongerenwerk outreachend en proactief, wijkoverstijgend en offline en online te werk gaat. Naast de doelen en uitgangspunten wordt in het beleidskader ingegaan op de doelgroep waar het Alkmaarse jongerenwerk zich op richt, de opgaven waarvoor de gemeente de komende vier jaren komt te staan en de aansluiting bij andere leefdomeinen (veiligheid, zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en cultuur).


Om de doelen van het jongerenwerk optimaal te realiseren stelt de gemeente zich de volgende opgaven:

  1. Versterken samenhang en samenwerking van jongerenwerkers en van jongerenwerk met de samenwerkingspartners;

  2. Meer outreachend jongerenwerk inzetten;

  3. Verbeteren van de kwaliteit van het jongerenwerk en innovatie

In het beleidskader zijn de doelstellingen en opgaven verder uitgewerkt. Om het beleidskader te realiseren stelt de gemeente voor de komende twee jaar een coördinator aan die de opgaven door vertaalt naar de praktijk van jongerenwerk.

Goede Doelen Gids Alkmaar

Alkmaar bloeit! Duizenden vrijwilligers zetten zich miljoenen uren per jaar in om de stad en de dorpskernen leuker, socialer, gezelliger en mooier te maken. Uit CBS onderzoek (2017) blijkt dat 48,6% van de Alkmaarders boven de 15 jaar aan vrijwilligerswerk doen. Daarbij gaat het om gemiddeld 4,5 uur per week per persoon. Getaxeerd wordt dat enkele tienduizenden mensen van 15 jaar en ouder zich vrijwillig inzet. Dit doen zij in de vele honderden maatschappelijke organisaties en initiatieven die de gemeente Alkmaar rijk is.

Buurt & wijk, natuur & milieu, kunst, cultuur, sociale & maatschappelijke organisaties zetten zich in voor u, uw ouders, kinderen, familie, buren en vrienden. Zij kunnen dit niet alleen. Uw hulp en ondersteuning is van harte welkom. Op de site van de Stichting Goede Doelen Alkmaar vindt u een exclusieve selectie van organisaties die uw waardering en steun verdienen. De goede doelen voldoen aan (strenge) criteria van betrouwbaarheid, doelmatigheid, lokale betrokkenheid, continuïteit en (sociale) duurzaamheid. Deze Goede Doelen Gids wordt ook in schriftelijke vorm uitgegeven, onder andere met medewerking van de hiernaast genoemde partners. Het eerste exemplaar van de gids, een full color boekje, aangeboden aan de burgemeester van Alkmaar of diens plaatsvervanger.

Extra geld voor gemeenten

Het kabinet heeft in het kader van de coronacompensatie de afgelopen dagen een aantal voor gemeenten relevante besluiten genomen.  Het kabinet stelt voor 2020 onder andere  een bedrag beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.(Bron VNG)

Subsidie 2021 

Alle subsidieaanvragen zijn -weliswaar op het laatste moment- op tijd aangeleverd bij de gemeente. Een eerste overzicht leert dat de subsidieaanvragen het beschikbare budget overstijgen. De bewonersondernemingen/wijk- en buurtcentra zullen nagaan in hoeverre de subdidieaanvraag beinvloed werd door de geleden verliezen, veroorzaakt door de coronacrisis. De afspraak is dat de aanvullende informatie uiterlijk 14 september bij de gemeente wordt aangeleverd, ook als er geen sprake is van door coronagerelateerd verlies! Het blijft overigens mogelijk om een beroep te doen op het noodfonds als er later andere inzichten zijn ten aanzien van coronagerelateerde financiële problematiek.

Werkgroep ontwikkelperspectief

Tijdens het overleg van het Vzo (3 september) is besloten om samen op te trekken bij het formuleren van Key Performances Indicatoren (KPI).Er is een werkgroep gevormd die het voorbereidend werk zal gaan doen. De werkgroep voorzitter is Martin van Hooff (De Oever, leden van de werkgroep Henk Moerkerk (Mare Nostrum), Peter Tergau (De Wachter), Willem van Douwen (De Rekere 2.0) en Wietze Jan Ramaker (De Rietschoot).

Laagdrempelig jongerenwerk

portretfoto van wethouder Paul Verbruggen

Wethouder Paul Verbruggen (foto) werkt met zijn team aan nieuw beleid op het gebied van jongerenwerk waarbij het het begrip out reachend; (laagdrempelig) jongerenwerk leidend is. Zes bewonersondernemingen/wijk- buurtcentra zijn op dit moment verantwoordelijk voor het bieden van huiskamers (een veilige ruimte) aan jongeren uit de wijk. De betreffende organisaties zijn: Oud Overdie, De Rekere 2.0, De Oever De Rietschoot, De Wachter  en Mare Nostrum. De inhuur van jongerenwerkers is op dit moment de verantwoording van genoemde bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra.De gemeente financiert (via subsidie) de inhuur van de jongerenwerkers.
Het Vzo overlegt met de wethouder over de toekomstige rol van de bewonersondernemingen in relatie tot het nieuw te formuleren beleid. De nota 'Outreachend Jongerenwerk' is nog niet openbaar en ook nog niet besproken in de Gemeenteraad. Vooralsnog zal de rol van de bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra voor het jongerenwerk (huiskamers)  in 2021 hetzelfde blijven.
Op 7 september heeft het Vzo de wethouder een brief geschreven waarin de opvattingen van het Vzo nog eens kort uiteen worden gezet, klik hier om de brief in te zien.

Ontwikkelperspectief

Met wethouder Marcel Van Zon is afgesproken dat alle bewonersondernemingen/wijk- en buurtcentra in subsidieaanvraag 2021 een ontwikkelperspectief zullen verwerken. De leidende vraag is wat is het belangrijkste doel, hoe en waneer bereik je dat.Klik hier voor het format ontwikkelperspectief 2020